2500 28th Street - PO Box 57 - Slayton, MN 56172

Fulda

(507) 425-2504 102 3rd Street NE, Fulda, MN56131 https://fuldamn.com/